THERMOS Tool

Et convé THERMOS?

El projecte THERMOS facilitarà metodologies noves i complexes de cartografia de sistemes energètics, software i eines de modelització que capacitaran de forma significativa les autoritats locals (i altres organismes i entitats interessades) per planificar, desenvolupar i ampliar sistemes locals de calefacció i refrigeració, amb més rapidesa, eficàcia i eficiència de costos. 

Volem que els responsables de les decisions a escala local estiguin facultats per identificar amb rapidesa i precisió les àrees i rutes adequades per als diferents tipus de sistemes tèrmics, mitjançant l’automatització dels aspectes relatius a possibles configuracions i costos dels sistemes. 

Aquest enfocament redueix radicalment els costos de planificació, accelera els llargs processos actualment associats a la creació i actualització de xarxes tèrmiques (per exemple, gràcies a anàlisis reiterades i estudis previs i definitius de viabilitat de les diferents opcions i rutes). A més a més, permet que les planificacions nacional i regional es basin en les mateixes dades d’alta resolució que els processos de desenvolupament de projectes locals.  

Volem desenvolupar un ‘estàndard’ de planificació de sistemes energètics en un software de modelització complex però en format accessible i fàcil d’utilitzar pels planificadors urbans.  

Les autoritats locals i regionals, així com els proveïdors de serveis públics i privats responsables de la xarxa d’energia local i de la planificació d’infraestructures, són els principals beneficiaris de les eines i el software THERMOS. Els organismes d’energia locals també els poden fer servir o esdevenir formadors THERMOS.  

THERMOS també té rellevància per a les xarxes dels governs i les associacions locals, el sector energètic i les consultores interessades a donar suport o introduir una millor planificació de la calefacció o refrigeració i a elaborar mapes per a les autoritats locals. A les institucions importants d'àmbit nacional, europeu i acadèmic també els pertoca fomentar els aspectes científics i polítics de la planificació tèrmica, per la qual cosa THERMOS els pots ser d’utilitat.

A close-up photograph of large heat network pipes