Informacje

Poznaj THERMOS

Nadrzędnym celem projektu THERMOS jest stworzenie metod, dostarczenie danych i narzędzi pozwalających na szybsze i tańsze wdrażanie bardziej nowoczesnych systemów ciepłowniczych.  

THERMOS został stworzony z myślą o przyśpieszeniu rozwoju nowych systemów grzewczych i chłodzących, które cechowałyby się obniżoną emisją dwutlenku węgla w całej Europie, a także przyśpieszeniu modernizacji, przebudowy i rozbudowy istniejących systemów tego typu. W tym celu THERMOS:

  • Prowadzi prace rozwojowe nad najnowocześniejszą metodyką modelowania, które pozwalają na tworzenie map systemów z dokładnością co do budynku.
  • Za pomocą tej metodyki tworzy zestaw wspomnianych map dla miast pilotażowych biorących udział w projekcie.
  • Tworzy algorytmy modelowania niezbędne do analizy utworzonych map, aby wspomóc proces podejmowania decyzji osób odpowiedzialnych za planowanie.
  • Testuje utworzone metody w czterech miastach partnerskich.
  • Tworzy i rozprowadza bezpłatne oprogramowanie typu „open-source” dla lokalnych organów administracji oraz innych zainteresowanych stron.

Oprogramowanie jest wciąż na etapie rozwoju, ale docelowo będzie wspierać osoby odpowiedzialne za planowanie, pozwalając dokładnie, szybko i przy niewielkim nakładzie finansowym stworzyć opcje dalszego rozwoju sieci ciepłowniczej na danym obszarze.  

Iteracyjne podejście do projektowania i rozwoju samej metodyki, jak i algorytmów modelujących, we współpracy z miastami pilotażowymi, ma w zamierzeniu zaowocować oprogramowaniem, które tworzy spójne wyniki niezależnie od położenia geograficznego, do którego zostało zastosowane. Chcemy, aby lokalne organy administracji samorządowej miały prosty dostęp do tych informacji za pośrednictwem oprogramowania, które byłoby łatwe w użyciu i wiernie odwzorowywałoby szczegółowe modele stanowiące podwaliny planów lokalnych sieci ciepłowniczych

A workman installing heat network pipes in Islington, London.